A vegyes kamat mértéke és kiszámításának módja

Nem kamatmentes kölcsönszerződés esetében az adós a kölcsöntartozás esedékességének időpontjáig ügyleti, ezt követően késedelmi kamatot fizet. A késedelem idejére tehát vegyes kamatot kell számítani, a késedelmi kamat mértéke ugyanis a szerződésben kikötött ügyleti kamat – mint a kölcsönösszeg használatáért járó ellenszolgáltatás -, másrészt a törvényben meghatározott kamat együttes összege.

A késedelmi kamat mértékében a felek szabadon megállapodhatnak. A kalkulátor használata során lehetőség van a szerződésben rögzített késedelmi kamat mértékének megadására. Megállapodás hiányában a kalkulátor a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatmértékkel számol, az alábbiak szerint:

2000. augusztus 31. napjáig az ügyleti kamatkikötést is tartalmazó szerződés esetén a késedelmi kamat mértéke a kikötött ügyeleti kamatnak évi 8%-kal növelt mértéke.

2000. szeptember 1. napjától a késedelmi kamat mértéke a kikötött ügyeleti kamatnak évi 4%-kal növelt mértéke.

A 2004. április 30. napját követően létrejött jogügyletekre az alábbi rendelkezések irányadóak:

Nem gazdálkodó szervezetek között ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű kamatot, de legalább a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő kamatot köteles megfizetni. A fizetendő kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Gazdálkodó szervezetek között a fenti egyharmados szabály nem érvényesül, tehát a késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes, hét százalékkal növelt jegybanki alapkamat és az ügyleti kamat összegével. A fizetendő kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A 2012. március 31. napját követően létrejött jogügyletek esetében a fenti rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött kamat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis.

A 2013. június 30. napját követően létrejött jogügyletekre az alábbi rendelkezések irányadóak:

Nem gazdálkodó szervezetek között ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – egyharmadával megegyező késedelmi kamatot, de legalább a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő kamatot köteles megfizetni. A fizetendő kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Gazdálkodó szervezetek között a fenti egyharmados szabály nem érvényesül, tehát a késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, nyolc százalékkal növelt jegybanki alapkamat – vagy ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – és az ügyleti kamat összegével. A fizetendő kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A fentiektől eltérő kikötés semmis.

Az ügyleti- és késedelmi kamat (vegyes kamat) kalkulátor működése:

A kalkulátor maradéktalanul figyelembe veszi az ügyleti és késedelmi kamat (vegyes kamat) mértéke és számítása pont alatt írtakat. Ennek megfelelően a kalkulátor először kiszámítja az ügyleti kamat esedékességének első napjától a késedelembe esés napjáig járó ügyleti kamatot akként, hogy a felek által a szerződésben rögzített ügyleti kamat mértékét - ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti kamat mértékét - alapul véve fél éves/éves időszakonként részkamatot számol, majd az így kapott értékeket összeadja.

A számítási időszakra vonatkozó kamat mértéke tekintetében a felek által a szerződésben rögzített késedelmi kamat mértékét veszi alapul, ennek hiányában a felek által a szerződésben rögzített ügyleti kamat mértékéhez - ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti kamat mértékéhez – hozzáadja a számítási időszakra vonatkozó Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat mértékét, illetve magánszemélyek esetében annak harmadát, de legalább a jegybanki alapkamat mértékét. A késedelmi kamat mértéke tekintetében a kalkulátor különbséget tesz a gazdálkodó szervezetek közötti, illetve a magánszemélyek egymás közötti jogviszonya között.

A kalkulátor nem veszi figyelembe a vonatkozó jogszabályok valamennyi rendelkezéseit, ezért a segítségével elvégzett számítások eredményei olykor csak közelítő értéket képviselnek, és kizárólag tájékoztató jellegű információnak minősülnek! A kalkulátor eredményeit kizárólag saját felelősségére használhatja fel! Mindennemű felelősségemet teljes körűen kizárom a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, különös tekintettel az eredmények helyességére.

A szolgáltatással kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az Általános Felhasználási Feltételekben talál.

Megértettem, használni szeretném a vegyes kamat kalkulátort!