Az ügyleti kamat mértéke és kiszámításának módja

Az ügyleti kamat mértékében a felek szabadon megállapodhatnak. A kalkulátor használata során lehetőség van a szerződésben rögzített ügyleti kamat mértékének megadására. Megállapodás hiányában a kalkulátor a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti kamatmértékkel számol, az alábbiak szerint:

Az ügyleti kamat számítása során döntő jelentőséggel bír, hogy mikor jött létre a jogügylet. Az ügyleti kamat mértéke az 1989. május 25. napjáig létrejött jogügyletek tekintetében évi 8%, az 1989. május 26. napja és 2000. augusztus 31. napja között létrejött jogügyletek tekintetében évi 20%.

A 2000. augusztus 31. napját követően létrejött jogügyletek, illetve azon jogügyletek tekintetében, amelyek 2000. szeptember 1. napja előtt jöttek létre, de 2001. december 31. napját követően váltak esedékessé az ügyleti kamat mértéke az éves költségvetési törvényben meghatározott kamatmértékkel azonos, azaz a 2000. évben évi 12% [2000. évi LXXXVIII. törvény 3. § (2) a) pont], a 2001., 2002. és 2003. években pedig évi 11% [2000. évi CXXXIII. törvény 121. § a) pont, 2002. évi LXII. törvény 118. § a) pont].

A 2004. április 30. napját követően létrejött jogügyletekre az alábbi rendelkezések irányadóak: a már nem hatályos 1959. évi IV. törvény 232. §-a szerint a szerződéses kapcsolatokban – ha jogszabály kivételt nem tesz – kamat jár. Magánszemélyek egymás közti szerződési viszonyában kamat csak kikötés esetében jár. A kamat mértéke – ha azt a felek nem határozták meg és jogszabály kivételt nem tesz – megegyezik a jegybanki alapkamattal. A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A 2012. március 31. napját követően létrejött jogügyletek esetében a fenti rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött kamat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis.

A 2013. június 30. napját követően létrejött jogügyletek esetében a fenti rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A 2014. március 14. napját követően létrejött jogügyletek esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A 2014. március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyv a kamat alapvető szabályait a kötelmek közös szabályai között helyezte el, és a kamatot az idegen pénz használatának ellenértékének tekinti. Az új szabályozás alapján tehát a kamat inkább nevezhető egyenértéki kamatnak, mint ügyleti kamatnak.

A pénztartozás után a kamatot – a felek ellenkező megállapodása hiányában – a magánszemélyeknek is meg kell fizetniük, ellentétben a 2014. március 14. napjáig hatályos 1959. évi IV. törvény rendelkezéseivel, ahol magánszemélyek egymás közötti jogviszonyában kamat csak külön kikötés esetén járt. Az új szabályozás szerint a magánszemélyek egymás közötti szerződéseiben kifejezetten rendelkezni kell a kamat kizárásáról ahhoz, hogy az ügylet kamatmentes legyen, kivéve, ha az a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből következik [szívességi kölcsön 6:388. §]. Az új szabályozásból ugyanakkor kimaradt azon rendelkezés, mely szerint a magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött kamat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis.

Az ügyleti kamat kalkulátor működése:

A kalkulátor az esedékesség első napjától a teljesítés napjáig járó ügyleti kamatot akként számítja ki, hogy a felek által a szerződésben rögzített ügyleti kamat mértékét - ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti kamat mértékét - alapul véve fél éves/éves időszakonként részkamatot számol, majd az így kapott értékeket összeadja.

A kalkulátor nem veszi figyelembe a vonatkozó jogszabályok valamennyi rendelkezéseit, ezért a segítségével elvégzett számítások eredményei olykor csak közelítő értéket képviselnek, és kizárólag tájékoztató jellegű információnak minősülnek! A kalkulátor eredményeit kizárólag saját felelősségére használhatja fel! Mindennemű felelősségemet teljes körűen kizárom a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, különös tekintettel az eredmények helyességére.

A szolgáltatással kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az Általános Felhasználási Feltételekben talál.

Megértettem, használni szeretném az ügyleti kamat kalkulátort!