Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezményéről (CSOK)

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.


Jogosultsági feltételek:
 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség;
 • 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással);
 • 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el.

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 1. a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően;
 2. az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 20. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
  • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.


MI SZÁMÍT ÚJ LAKÁSNAK?

Új lakásnak a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése, valamint az olyan kész, már felépült ingatlan számít, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet első ízben értékesítenek magánszemély számára.
Az új lakás további feltételei: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlan-nyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel, fürdőszobával és WC-vel. Feltétel még a közművesített villamosenergia-ellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és vezetékes víz, vagy annak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató kút.
Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önálló bejáraton, valamint lépcsőházban vagy saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két újabb ingatlant (önálló albetétként) szükséges létesíteni a tetőtérben. (Ellenkező esetben kizárólag bővítés jogcímén igényelhető a használt lakás után járó, alacsonyabb összegű támogatás.)


HOGYAN IGÉNYELHETŐ? (a szükséges dokumentumok, ügymenet leírása)

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről (nullás igazolás); házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat; adásvételi szerződés; bővítés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.
A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételé- nek feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozó- ként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.
A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.
Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.
A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.


A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása esetén a következők szerint alakul:

 • 1 gyermek, legalább 40 négyzetmétert elérő lakás vagy 70 négyzetmétert elérő családi ház: 600.000,- Ft,
 • 2 gyermek, legalább 50 négyzetmétert elérő lakás vagy 80 négyzetmétert elérő családi ház: 2.600.000,- Ft,
 • 3 vagy több gyermek, legalább 60 négyzetmétert elérő lakás vagy 90 négyzetmétert elérő családi ház: 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő állami támogatás + 10.000.000,- Ft államilag támogatott lakáshitel.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
 1. Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.
 2. Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

EGYÉB TUDNIVALÓK

Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:

 • támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj);
 • értékbecslés;
 • helyszíni szemle díja;
 • egyéb hitelintézeti költségek;
 • egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.).

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?

Igen, új ingatlanra akkor is igényelhető a CSOK, ha a szülőknek már van más ingatlan a tulajdonában.


MIRE VONATKOZIK A 10 ÉVES KORLÁTOZÁS A CSOK-KAL ÉRINTETT INGATLANBAN?
 • kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt);
 • nem adható/ajándékozható el;
 • harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek nem alapítható;
 • az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem);
 • nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel);
 • az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá.

HOGYAN ÉS MILYEN ESETBEN LEHET ÁFA-VISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELNI?

Új lakás építése esetén:

 • a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű családi ház természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet a benyújtott számlák alapján, legfeljebb 5 millió Ft összegig.

Kizárólag a 2015. január 1-jét követően benyújtott számlák fogadhatók el.
A CSOK kérelem benyújtásával egyidejűleg kell beadni az adó-visszatérítési támogatást is.


ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek esetén 10 év. (A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.


KI SZEREZHET TULAJDONT A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN?

A kedvezménnyel érintett (épített vagy vásárolt) lakásban házaspár és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.


MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni);
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti);
 • Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli;
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható);
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik;
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta;
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül.

GYAKOROLHATÓ-E MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon.
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála;
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését;
 • a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik;
 • több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos;
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra.

A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.


KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.


HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

Meghatározás: használt lakás vagy családi ház vásárlására, bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség;
 • 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással).

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 1. a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően;
 2. az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 20. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
  • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?

Amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetméter meghaladó lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel;
 • közműves villamos energia szolgáltatással;
 • egyedi fűtési móddal;
 • közműves szennyvízelvezetési móddal, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal;
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy telken ivóvíz minőséget szolgáltató kúttal;
 • vételára nem haladja meg a 35 millió forintot;
 • a lakás alapterülete:
  • 1 gyermek esetén minimum 40 négyzetméter
  • 2 gyermek esetén minimum 50 négyzetméter
  • 3 gyermek esetén minimum 60 négyzetméter
  • 4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.


HOGYAN IGÉNYELHETŐ? (a szükséges dokumentumok, ügymenet leírása)

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül, bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be.
A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről („nullás igazolás”); igazolás arról, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére; házastársak részére házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata (örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat); adásvételi szerződés; építés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.
Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.
A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.


A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ. A lakás vételára egységesen legfeljebb 35 millió Ft lehet.
A CSOK összege használt lakás építése vagy vásárlása esetén a következők szerint alakul:

 • 1 gyermek, legalább 40 négyzetmétert elérő lakás vagy családi ház: 600.000,- Ft,
 • 2 gyermek, legalább 50 négyzetmétert elérő lakás vagy családi ház: 1.430.000,- Ft,
 • 3 gyermek, legalább 60 négyzetmétert elérő lakás vagy családi ház: 2.200.000,- Ft
 • 4 vagy több gyermek, legalább 70 négyzetmétert elérő lakás vagy családi ház: 2.750.000,- Ft.

A TÁMOGATÁS FliYÓSÍTÁSA

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank. Bővítés esetén az a készültségi foknak megfelelően benyújtott, az igénylő nevére szóló számlák után kerül folyósításra. Részfolyósítás az utóbbi esetben lehetséges.
Bővítés esetén legfeljebb a bekerülési költség 50%-a erejéig igényelhető a támogatás. A bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni a hitelintézet részére


EGYÉB TUDNIVALÓK

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett (bővített vagy vásárolt) lakásban az igénylőnek vagy a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.


MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?

Amennyiben Ön és az Önnel együtt költöző házastársa/élettársa ajándékozással vagy örökléssel korábban szerzett lakástulajdoni hányada nem haladja meg az 50%-ot, Ön jogosult a kedvezményre, illetve az e mértéket meghaladó ingatlantulajdon sem kizáró tényező abban az esetben, ha azon másnak jogszabályon alapuló haszonélvezeti joga áll fenn (a szerződésen alapuló haszonélvezeti jogra ez csak akkor vonatkozik, ha az a rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett).


ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. (A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől, engedélyköteles lakásbővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.


MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni);
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti);
 • Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli ;
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható);
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik;
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta;
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül.

GYAKORliHATÓ-E MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon.
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála;
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését;
 • a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik;
 • több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos;
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra.

A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.


JÁR-E A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉT KÖVETŐEN SZÜLETETT GYERMEKEK UTÁN TÁMOGATÁS?

Amennyiben korábban született gyermeke esetén igénybe vette a kedvezményt (szocpolt/CSOK-ot), a később született gyermek(ek) után is igényelhető a CSOK. A kedvezmény mértéke gyermekenként 400 000 Ft. Az utólagos kedvezmény fennálló lakáshitel-tartozásból is jóváírható.


KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet az igénylő a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.


[forrás: EMMI]

Vissza a főoldalra!